Πέμπτη, 20 Οκτωβρίου 2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΥΟ ΜΗΝΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

Πέμπτη, 20 Οκτώβριος 2016 20:18

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΥΟ (2) ΜΗΝΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ


Ο ΔΗΜΟΣ  ΑΓΡΑΦΩΝ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων»(ΦΕΚ 143 Α/28-06-2007).
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 εδ. ιε του Ν.3812/2009 (ΦΕΚ 234/Α/28-12-2009), σύμφωνα με τις οποίες εξακολουθούν να εξαιρούνται από τις διατάξεις του ν.2190/1994 οι συμβάσεις δίμηνης διάρκειας για κατεπείγουσες ανάγκες.
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν.2738/1999.
 4. Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 41 του Ν.4325/15
 5. Την υπ΄αριθ.  1633/177305/18-10-2016 (ΑΔΑ:7ΜΗΩΟΡ10-31Ε)  Απόφαση  του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας –Στερεάς Ελλάδος    με την οποία εγκρίθηκε η υπ΄αριθ.   178/28-09-2016 (ΑΔΑ:6Γ9ΖΩ6Α-67Λ)    Απόφαση   του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αγράφων .

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου , Δύο  (2)  μηνών,  συνολικά  τριών  (3)    ατόμων     για  την  κάλυψη    εκτάκτων αναγκών ,  και συγκεκριμένα ως εξής ανά υπηρεσία,  έδρα,  ειδικότητα  και  διάρκεια  σύμβασης,  αριθμού  ατόμων  με  τα  αντίστοιχα απαιτούμενα προσόντα:ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός
θέσης
Υπηρεσία
Έδρα υπηρεσίας
Ειδικότητα
Διάρκεια σύμβασης
Αριθμός
ατόμων
101
Δήμος Αγράφων
Κερασοχώρι


Χειριστής εκσκαφέα – φορτωτή  (Άδεια χειριστού : 1ης Ειδικότητας 1.3 ,ή Άδεια χειριστού 1ης Ειδικότητας 1.5 σύμφωνα με το Π.Δ 113/12)  η`(Αδ. Χειρ.: ΟΜΑΔΑ Β΄ ΤΑΞΗ Δ και άνω  σύμφωνα με το Π.Δ 22/76
2 μήνες
2
102
Δήμος Αγράφων
Κερασοχώρι


Χειριστής διαμορφωτή γαιών (GRADER) (Άδεια χείριστου 3ης Ειδικότητας 3.5 σύμφωνα με το Π.Δ 113/12Γ΄ η`(Αδ. Χειρ.: ΟΜΑΔΑ Ζ΄ ΤΑΞΗ Γ και άνω  σύμφωνα με το Π.Δ 22/76

2 μήνες
1ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης
Τίτλος σπουδών 
και 
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

101ΠΡΟΣΟΝΤΑ

α) Άδεια χειριστού 1ης Ειδικότητας 1.3 ,ή Άδεια χειριστού 1ης Ειδικότητας 1.5 σύμφωνα με το Π.Δ 113/12)  η`(Αδ. Χειρ.: ΟΜΑΔΑ Β΄ ΤΑΞΗ Δ και άνω  σύμφωνα με το Π.Δ 22/76
β) Άδεια  οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική ,
γ) Οποιοσδήποτε  απολυτήριος τίτλος  σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης  (δηλ. απολυτήριο  τριταξίου γυμνασίου  ή  για υποψηφίους που  έχουν αποφοιτήσει   µέχρι  και  το  1980 απολυτήριο  Δημοτικού )ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης
Τίτλος σπουδών 
και 
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

102ΠΡΟΣΟΝΤΑ
α) Άδεια χείριστου 3ης Ειδικότητας 3.5 σύμφωνα με το Π.Δ 113/12Γ΄ η`(Αδ. Χειρ.: ΟΜΑΔΑ Ζ΄ ΤΑΞΗ Γ και άνω  σύμφωνα με το Π.Δ 22/76
β) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική ,
γ) Οποιοσδήποτε  απολυτήριος τίτλος  σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης  (δηλ. απολυτήριο  τριταξίου γυμνασίου  ή  για υποψηφίους που  έχουν αποφοιτήσει   µέχρι  και  το  1980 απολυτήριο  Δημοτικού )

      Οι υποψήφιοι  πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.       

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
 Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν, τα εξής δικαιολογητικά.
 1. Αίτηση του υποψήφιου.
 2. Αντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
 3. Αντίγραφο τίτλου Σπουδών.
 4. Αντίγραφο Άδειας χειριστού του κωδικού θέσεως που επιθυμούν να  υποβάλουν     δικαιολογητικά.
 5. Αντίγραφο Άδειας Οδήγησης.
 6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, πρόσφατης έκδοσης.
 7. Υπεύθυνη δήλωση  του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνουν:
α) αν το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο που συμπληρώνεται κατά την τελευταία ημέρα  της  προθεσμίας υποβολής αιτήσεων έχουν απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 παρ,1 του ν.2190/1994 με την ιδιότητα του εποχιακού υπαλλήλου ή για την κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, ή όχι
β)έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν..

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Δημοσίευση της ανακοίνωσης 
Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης θα γίνει στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Αγράφων. Θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης στο φορέα (σύμφωνα με το άρθρο21 παρ. 9 του Ν. 2190/1994 όπως ισχύει). Η παρούσα θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.agrafa.gr )

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής


Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως,   είτε   με   άλλο   εξουσιοδοτημένο   από   αυτούς   πρόσωπο,   εφόσον   η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στα γραφεία της στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος  Αγράφων, Τ.Κ.36071 Κερασοχώρι Ν. Ευρυτανίας, (τηλ. επικοινωνίας: (2237351129,2237351300, 2237351320,2237351125).
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι επτά  (7) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την Παρασκευή   Είκοσι μία   (21) του μηνός Οκτωβρίου  2016 έως την Πέμπτη     Είκοσι Επτά  (27)  του μηνός Οκτωβρίου  2016

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: Πρόσληψη 

Η υπηρεσία προσλαμβάνει το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου  με απόφαση Δήμαρχου  Αγράφων .  Προσληφθέντες οι οποίοι αποχωρούν πριν από τη λήξη της σύμβασής τους, αντικαθίστανται με άλλους από τους καταθέτοντες  αίτηση υποψηφίους    για την ίδια ειδικότητα (Η αίτηση να είναι στο χρονικό διάστημα που αναφέρεται παραπάνω).
Σε κάθε περίπτωση, οι υποψήφιοι που προσλαμβάνονται  λόγω αντικατάστασης αποχωρούντων υποψηφίων, απασχολούνται για το υπολειπόμενο, κατά περίπτωση, χρονικό διάστημα και μέχρι συμπληρώσεως της εγκεκριμένης διάρκειας της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου.

Ο Δήμαρχος  Αγραφων

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου