Τετάρτη, 30 Νοεμβρίου 2016

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανανέωση σύμβασης που αφορά την υπηρεσία "τηλεϊατρικής παρακολούθησης"

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την ανανέωση της σύμβασης που αφορά την υπηρεσία «τηλεϊατρικής παρακολούθησης» για τις ανάγκες του Δήμου προϋπολογισμού 2.800,00€. συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω υπηρεσία όπως αναφέρεται στο πρωτογενές αίτημα του Δήμου με ΑΔΑΜ 16REQ005373880/11-11-16 στην Ταχυδρομική Διεύθυνση : Κερασοχώρι  Τ.Κ 36071 Δήμος Αγράφων μέχρι την 02/12/2016.Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσιών συμβάσεων των παρ.1 και 2. Του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 ,παρακαλούμε μαζί με την προσφορά σας , να μας αποστείλετέ τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως : αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ)και προσωπικών εταιρειών (ΟΕ και ΕΕ) ,τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (ΑΕ), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
β. Φορολογική Ενημερότητα
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)
δ  Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο ,αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016) ή υπεύθυνη δήλωσηπου να δηλώνουν ότι ισχύει η μη συνδρομή λόγων αποκλεισμού του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 και πλήρωσης των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 79 Ν.4412/2016
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ ΔΙΟΚΗΤΙΚΟΥ

Ο αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομιας στο Καρπενησι

το πρωί, ο κ. Αρχηγός παρέστη και απηύθυνε χαιρετισμό στις εργασίες του 26ουΤακτικού Πανελλήνιου Συνεδρίου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων (Π.Ο.ΑΣ.Υ.) στο Καρπενήσι.
Στο χαιρετισμό του ο κ. Αρχηγός επεσήμανε:
«Είμαι ευτυχής που βρίσκομαι σήμερα εδώ· στο 26ο Πανελλαδικό Συνέδριο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων.
Γιατί η κοινή παρουσία, σ’ αυτόν το χώρο, της πολιτικής και φυσικής ηγεσίας της Ελληνικής Αστυνομίας και των εκπροσώπων της πλατειάς βάσης του Σώματος, παρά τους απολύτως διακριτούς ρόλους ή και τις διαφωνίες τους ενίοτε, σηματοδοτούν και αναδεικνύουν ένα καθοριστικής σημασίας στοιχείο· ένα στοιχείο που χαρακτηρίζει και που αναμφίβολα πρέπει να χαρακτηρίζει και να καθορίζει τη λειτουργία του αστυνομικού Οργανισμού. Κι αυτό το στοιχείο είναι η συνοχή, η ομοψυχία, η ομόθυμη διάθεση να διασφαλίσουμε επί μιας ισορροπημένης, ειλικρινούς και ρεαλιστικής βάσης την ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία του Σώματος αλλά και τα δικαιώματα του προσωπικού.
Γνωρίζω, αναγνωρίζω και σέβομαι απολύτως την ιστορία, τη διαδρομή και τη συνεισφορά της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων στον αστυνομικό Οργανισμό.
Γνωρίζω και κατανοώ τις προσπάθειές της ή αν θέλετε την υποχρέωσή της να αναδεικνύει, να διεκδικεί και να υπερασπίζεται τα δικαιώματα του προσωπικού.
Γνωρίζει, βέβαια και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων, δια των φυσικών της εκπροσώπων, τις θέσεις, τις απόψεις και τις προσπάθειες της ηγεσίας του Σώματος να ανταποκριθεί στις ανάγκες, τις απαιτήσεις και τα προβλήματα του προσωπικού.
Γνωρίζει την ειλικρίνεια των προθέσεών μας, την προσήλωσή μας στις αρχές της αντικειμενικότητας και της δικαιοσύνης, τον αγώνα και την αγωνία μας να διαφυλάξουμε, ειδικά σ’ αυτό το δύσκολο δημοσιονομικό περιβάλλον, τη δυνατότητα και την ικανότητα της Ελληνικής Αστυνομίας να ανταποκρίνεται με επάρκεια και αποτελεσματικότητα στην αποστολή της.
Συνεπώς, ο σκοπός είναι κοινός, το χρέος μας έχει την ίδια αιτιολογική βάση, οι προβληματισμοί και οι αγωνίες μας συγκλίνουν, οι προσδοκίες μας ταυτίζονται.
Άλλωστε, ποιος μπορεί, ποιος θέλει και εντέλει ποιος δικαιούται να προτάξει οποιαδήποτε ισχυρή αντιλογία έναντι του αυτονόητου και αντικειμενικού κανόνα ότι η πάγια και ασφαλής εξυπηρέτηση του ατομικού συμφέροντος μόνον μέσω του ευρύτερου συμφέροντος της ομάδας ή και της κοινωνίας μπορεί να εξασφαλιστεί;
Κύριε πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 
η πατρίδα μας, επί επτά (7) σχεδόν έτη βρίσκεται στη δίνη μιας πρωτόγνωρης για τις γενιές μας οικονομικής κρίσης·
μιας κρίσης της οποίας οι συνέπειες διαχέονται, επηρεάζουν και απειλούν όλους σχεδόν τους τομείς της κοινωνικο-οικονομικής ζωής της χώρας·
μιας κρίσης που δοκιμάζει τις αντοχές και τις ανοχές των πολιτών, τις σχέσεις των ανθρώπων, τη συνοχή της κοινωνίας, τις δυνατότητες και τις ικανότητες των κρατικών δομών να ανταποκριθούν στο βαθμό που απαιτείται στις προκλήσεις και στις προσδοκίες του λαού.
Παρ΄ όλα αυτά, ο ελληνικός λαός έχει διατηρήσει σε υψηλό επίπεδο την ψυχραιμία του, η κοινωνία δεν έχει απωλέσει τη συνοχή της, οι πολίτες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν τις καθημερινές τους δυσκολίες με αξιοπρέπεια και υπομονή.
Όμως, για να μπορούν οι πολίτες σήμερα, παρά τα προβλήματα που προκάλεσε η οικονομική δυσπραγία, να διατηρούν την ελπίδα και να ονειρεύονται το μέλλον τους, για να μπορεί η κοινωνία να διατηρεί την οργανωμένη της μορφή, για να μπορεί η Ελλάδα να υπερηφανεύεται ότι παραμένει μια ασφαλής χώρα παρά την οικονομική κρίση και τα προβλήματα που συνεπάγεται η διαχείριση για λογαριασμό ολόκληρης σχεδόν της Ευρωπαϊκής Ένωσης του προσφυγικού – μετανα-στευτικού φαινομένου, έπρεπε και πρέπει η Ελληνική Αστυνομία να αποτελέσει και να συνεχίσει να αποτελεί το σταθερό ανάχωμα, το θεμέλιο επάνω στο οποίο στηρίχθηκε και στηρίζεται η πολιτεία και η κοινωνία.
Κι αυτό η Ελληνική Αστυνομία το έχει καταφέρει. Με την αυταπάρνηση, την αυτοθυσία, το μόχθο, την υπευθυνότητα και την προσπάθεια του προσωπικού της.
Του προσωπικού που καταφέρνει να ανταποκρίνεται στις πολλές και δύσκολες απαιτήσεις της αποστολής του βιώνοντας, παράλληλα, όπως όλοι οι πολίτες, τις συνέπειες της κρίσης.
Θέλω να σας διαβεβαιώσω πως η ηγεσία του Σώματος γνωρίζει πολύ καλά την ψυχολογική πίεση, τη συναισθηματική φόρτιση, τον σωματικό κάματο, τις συνθήκες υπό τις οποίες οι συνάδελφοι καλούνται να εκπληρώσουν την αποστολή τους.
Αντιλαμβάνομαι και αναγνωρίζω τις καθημερινές υπερβάσεις που αναγκάζονται να κάνουν στην προσωπική και οικογενειακή τους ζωή. Καταλαβαίνω πολύ καλά το συναίσθημα και το παράπονο ενός νέου αστυφύλακα που με το γλίσχρο μισθό του, μακριά από τον τόπο του, μακριά από τους δικούς του, καλείται να παραβλέψει το ατομικό του συμφέρον και να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ή και να διακινδυνεύσει τη ζωή του για τον συνάνθρωπό του, για τη διασφάλιση του ευρύτερου κοινωνικού συμφέροντος.
Νοιώθω την ψυχική πίεση και τη σωματική καταπόνηση του συναδέλφου που αποσπάται στα νησιά του Αιγαίου για να συνεισφέρει στη διαχείριση των προσφυγικών – μεταναστευτικών ροών.
Νοιώθω, αν θέλετε, και την απογοήτευση όταν οι πολίτες, η κοινωνία, αβασάνιστα και άδικα μερικές φορές, ασκούν την κριτική τους αγνοώντας ή παραβλέποντας τον αγώνα, την προσπάθεια και το έργο σας.
κυρίες και κύριοι,
Θέλω να μπορώ να σας κοιτώ στα μάτια. Από τους ανώτατους αξιωματικούς του Σώματος μέχρι τον πρωτοετή Δόκιμο Αστυφύλακα.
Κι αυτό γίνεται μόνο μιλώντας με τη γλώσσα της αλήθειας. Τίμια και ειλικρινά.
Άλλωστε, γι αυτό, εκτιμώ, βρισκόμαστε σήμερα εδώ.
Γνωρίζω και γνωρίζετε πως δεν μπορούν να γίνουν όλα όσα καθένας από εμάς ή και όλοι μαζί θα επιθυμούσαμε.
Ξέρετε, όμως, πως γίνονται αρκετά· και πως υπάρχει η βούληση να γίνουν περισσότερα. Ρυθμίσεις που ήδη θεσμοθετήθηκαν και διευκολύνουν το προσωπικό όπως λ.χ.·
η θέσπιση, επιπλέον των ήδη δικαιούμενων, αδειών για την αντιμετώπιση ιδιαίτερων ατομικών και οικογενειακών του ζητημάτων,
ή, ρυθμίσεις που διορθώνουν χρόνιες στρεβλώσεις και αδικίες του παρελθόντος και αφορούν στις μεταθέσεις και στις αποσπάσεις του προσωπικού,
ή, ακόμη, πρωτοβουλίες που αμβλύνουν τις επιπτώσεις των συνταξιοδοτικών ρυθμίσεων, με τον εξορθολογισμό και την προσαρμογή των προβλεπόμενων χρονικών ορίων προαγωγής-παραμονής του προσωπικού στο νέο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό περιβάλλον,
αποτελούν είτε αιτήματα δικά σας, της ΠΟΑΣΥ, είτε πρωτοβουλίες της ηγεσίας του Σώματος, τις οποίες βεβαίως επιδοκιμάσατε εκτιμώντας προφανώς την έμπρακτη βούληση της Διοίκησης να στέρξει και να φροντίσει το προσωπικό, όπως άλλωστε υποχρεούται και στο βαθμό βεβαίως που αυτό είναι αντικειμενικά εφικτό.
Επίσης:
 • η εναρμόνιση της διάρκειας της αιμοδοτικής αδείας που χορηγείται στο προσωπικό που προσφέρει αίμα στη Τράπεζα Αίματος του συνδικαλιστικού του Φορέα προς την αντίστοιχη άδεια που χορηγείται για την προσφορά αίματος στην Τράπεζα Αίματος της Ελληνικής Αστυνομίας,
 • η εν εξελίξει διαδικασία δημιουργίας ειδικής τηλεφωνικής γραμμής για την ψυχολογική υποστήριξη του προσωπικού με την επιστημονική συνδρομή ψυχολόγου του Σώματος,
 • η αξιοποίηση σύγχρονων επιστημονικών μεθόδων για τη μέτρηση της επαγγελματικής κόπωσης του προσωπικού, με τη χρήση κατάλληλων ψυχομετρικών τεστ, τα οποία έχουν ήδη παραληφθεί ως δωρεά από το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας,
 • ο σαφής και πάγιος καθορισμός της διαδικασίας απονομής και επίδοσης των ηθικών αμοιβών στο προσωπικό του Σώματος, ώστε να ανταποκρίνεται στον τιμητικό τους χαρακτήρα και να προβάλλονται τόσο σε υπηρεσιακό πλαίσιο όσο και στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον οι έξοχες πράξεις και προσπάθειες των συναδέλφων μας που υπερβαίνουν τα συμβατικά όρια των καθηκόντων τους,
αποτελούν ασφαλή απόδειξη του κοινού προσανατολισμού της ηγεσίας με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων, σε ό,τι αφορά στη διευκόλυνση και τη στήριξη του προσωπικού.
Γνωρίζω και γνωρίζετε πως ο ρόλος της Ελληνικής Αστυνομίας και ως εκ τούτου του προσωπικού της είναι εξαιρετικά σημαντικός και υπό τις παρούσες συνθήκες καθοριστικός για τη χώρα και την κοινωνία. Συνεπώς, οι ευθύνες μας, το χρέος μας ως αστυνομικών δεν είναι μια απλή υποχρέωση ενός οποιουδήποτε δημοσίου υπαλλήλου.
Γνωρίζω και γνωρίζετε πως η Ελληνική Αστυνομία επιβάλλεται να είναι συμπαγής, δυνατή, ενιαία και αποτελεσματική για να μπορεί να ανταποκρίνεται στην αποστολή της.
Αυτή η συνοχή είναι η δύναμή μας. Μ΄αυτό το εφόδιο έχουμε καταφέρει, αυτή την περίοδο της κρίσης και της αμφισβήτησης, να διατηρήσουμε σε υψηλό βαθμό το επίπεδο εσωτερικής ασφάλειας της χώρας.
Οφείλω, βεβαίως, να επισημάνω το γεγονός ότι η συμβολή της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων στη διατήρηση της συνοχής του Σώματος είναι σημαντική.
Και είμαι βέβαιος πως η συμβολή της θα εξακολουθήσει να είναι καθοριστική στην κοινή προσπάθεια, στην κοινή επιδίωξη για την περαιτέρω αναβάθμιση της λειτουργίας του Σώματος και την παροχή κάθε δυνατής υποστήριξης στο προσωπικό.
Θέλω, ως Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, να σας διαβεβαιώσω πως η υποστήριξή μου και η υποστήριξη γενικά της ηγεσίας σε κάθε ρεαλιστικό αίτημά σας που συμβάλλει είτε στη βελτίωση του θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου του Σώματος είτε την ενίσχυση της μέριμνας για το προσωπικό είναι δεδομένη.
Θέλω, επίσης, να σας καλέσω να εντείνουμε από κοινού τις προσπάθειες και τις πρωτοβουλίες μας με δράσεις εξωστρέφειας και προσέγγισης της κοινωνίας, είτε αξιοποιώντας δομές και υπηρεσίες του Σώματος (θεατρική ομάδα, μπάντα μουσικών, εθελοντική αιμοδοσία, κ.λπ.) είτε στηρίζοντας ανάλογες δικές σας πρωτοβουλίες και προτάσεις, είτε τέλος, συμμετέχοντας σε ευρύτερες πολιτιστικές, κοινωνικές ή άλλες κοινές δραστηριότητες και εκδηλώσεις των τοπικών κοινωνιών.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
Με την ιδιαίτερη τιμή και την υπερηφάνεια που όπως όλοι όσοι υπηρετούμε στην Ελληνική Αστυνομία αισθανόμαστε όταν η αποδεικτική ισχύς των γεγονότων πιστοποιεί τη δυνατότητα και την ικανότητά μας να ανταποκρινόμαστε με συνοχή, με αλληλεγγύη με επαγγελματική αξιοπρέπεια και αποτελεσματικότητα στη σημαντική εθνική και κοινωνική αποστολή, εκφράζω την ευαρέσκεια και τα συγχαρητήριά μου προς το προσωπικό και σας καλώ να
συνεχίσουμε με τον ίδιο ζήλο, την ίδια αποφασιστικότητα και την ίδια αυταπάρνηση τη προσπάθειά μας.
Κύριε Πρόεδρε,
Είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε, να συζητήσουμε, να επεξεργαστούμε και εν τέλει να υιοθετήσουμε τις προτάσεις σας, στο βαθμό που είναι υλοποιήσιμες και εξυπηρετούν το υπηρεσιακό συμφέρον και το συμφέρον του προσωπικού, είμαστε πρόθυμοι να συνδράμουμε πρωτοβουλίες σας γι αυτό το σκοπό, είμαστε ειλικρινείς δέκτες της καλόπιστης κριτικής που στοχεύει στην αποκατάσταση οποιασδήποτε δυσ-λειτουργίας ή ατέλειας.
Είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε την κοινή μας προσπάθεια, σ΄ ένα πλαίσιο ειλικρίνειας, ευπρέπειας και αλληλοσεβασμού.
Εύχομαι καλή επιτυχία στις εργασίες του Συνεδρίου σας, με τελική αποτίμηση τη διατύπωση και την εν συνεχεία αξιοποίηση εποικοδομητικών προτάσεων και χρήσιμων συμπερασμάτων.
Σας ευχαριστώ»
Πηγή sinidisi.gr

Η φωτογραφια της ημερας-1960..στον ορεινό Βαλτο

Αρχές δεκαετίας του 60 στον ορεινό βάλτο.Πηγη Γιωργος Χαμπαιος

Έκδοση ψηφίσματος συμπαράστασης απο την Περιφερεια Στερεας Ελλαδας σε δανειολήπτες στεγαστικού δανειου

«ΕΚΔΟΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΟΥΣ ΛΗΠΤΕΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΣΕ ΕΛΒΕΤΙΚΟ ΦΡΑΓΚΟ»
 
    Αναρτήθηκε την 22α  Νοεμβρίου 2016 στην Διαύγεια η υπ’ αρίθμ. 218/2016 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, αναφορικά με την έκδοση ψηφίσματος συμπαράστασης στους λήπτες στεγαστικών δανείων σε ελβετικό φράγκο της Στερεάς Ελλάδας.
   Αφού τέθηκε υπ’ όψιν του σώματος, επιστολή αγωνίας που είχε αποστείλει ο πρόεδρος του Συλλόγου Δανειοληπτών Ελβετικού Φράγκου (ΣΥΔΑΝΕΦ) http://www.daneia-chf.gr/katastatiko.html κ. Παντελής Αντωνιάδης, ανέφερε μεταξύ άλλων :
 •  «…Δια της παρούσης επιστολής κάνουμε έκκληση να ενώσουμε όλοι μαζί την φωνή μας στα δίκαια αιτήματα των συνανθρώπων μας, εκφράζοντας την στήριξη του αιτήματος για άμεση ‘Νομοθέτηση της απόφασης 334/2016 Π.Π.Α’. Απαιτείται τώρα όσο ποτέ άλλοτε η δημιουργία πλατιάς κοινωνικής συμμαχίας σε όλους τους τομείς.
              Ας μην κοκκινίσουν κι’ άλλες χιλιάδες δάνεια που κινούνται οριακά !!...» 
 • «…Αξιότιμοι Κε Περιφερειάρχη, Πρόεδρε Περιφερειακού Συμβουλίου, Αντιπεριφερειάρχες , λοιπά μέλη Περιφερειακού Συμβουλίου, πρέπει άμεσα να εξαλειφθεί η αδικία που αφορά δεκάδες χιλιάδες Έλληνες δανειολήπτες πολίτες και της Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, ώστε να μη βρεθούν στον δρόμο χιλιάδες οικογένειες, οι οποίες θα συνεχίσουν να χρωστούν ένα αόριστο κεφάλαιο με κίνδυνο να διαταραχθεί η κοινωνική σταθερότητα στη χώρας μας…»

   Τέλος, μετά από μια γλαφυρή περιγραφή του οξύτατου θέματος των δανείων σε ελβετικό φράγκο που αποτελεί θηλιά στο λαιμό για χιλιάδες νοικοκυριά, το Περιφερειακό συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας αποφάσισε κατά πλειοψηφία την έκδοση ψηφίσματος συμπαράστασης στους λήπτες στεγαστικού δανείου σε ξένο νόμισμα (ελβετικό φράγκο).

Τρίτη, 29 Νοεμβρίου 2016

Κωστας Μπακογιαννης:Τρία σημαντικά έργα στην Φθιωτιδα

Ο περιφερειάρχης Κώστας Μπακογιαννης ανέφερε χαρακτηριστικά:
Τρία σημαντικά έργα στην Φθιώτιδα. Ενίσχυση αλλά και αποκατάσταση των αντιπλημμυρικών έργων στην γερμανική τάφρο στην περιοχή από τη γέφυρα του επαρχιακού δρόμου Λαμίας-Φραντζή έως και την ένωσή της με το "Μπεκιόρεμα", αποκατάσταση και συντήρηση του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Δομοκού στο τμήμα (Παλαμά-Μακρολίβαδου) και κατασκευή αγωγού ομβρίων υδάτων στην Π.Ε.Ο. Λαμίας – Αθηνών στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού «Κόμμα» του Δήμου Λαμιέων.  Περισσότερα από 1 εκατ. ευρώ για τέτοια έργα που αλλάζουν την καθημερινότητα όλων στην Φθιώτιδα.

Vlak friday(s)-Γράφει ο Δημήτρης Δικατσα

VLAK FRIDAY(S)

Εντύπωση κάνει, αγαπητοί φίλοι, η μανία του (φθηνότερου) καταναλωτισμού που μπήκε και στη χώρα μας, υπό τον Αμερικάνικο τίτλο "Black Friday".
Ουρές κόσμου της "πτωχής πλην εντίμου χώρας μας" ξενύχτησαν έξω από τα εμπορικά καταστήματα για να προμηθευτούν τα αγαπημένα τους....gadgets!
Μαθητές έκαναν κοπάνα από το σχολείο, για να μην χάσουν την....ευκαιρία!
Αναρωτιέμαι πόσος κόσμος άραγε θα ξενυχτούσε έξω από εμπορικά καταστήματα που θα πουλούσαν γεωργικά εργαλεία για σκάψιμο χωραφιών, σπόρους για φύτεμα, και γενικά είδη χρήσιμα για την καλλιέργεια της γης και την επιβίωσή μας....
Πιθανόν κανένας!
Γιατί δεν ξέρουμε να σκάβουμε να φυτεύουμε, να συλλέγουμε καρπούς και να επιβιώνουμε!
Έχουμε εγκαταλείψει τη γη μας και μένουμε σε πολυώροφα κουτιά!
Εξαρτόμαστε πλέον σε ανυπέρβλητο βαθμό από το super market για να ζήσουμε!
Τα παιδιά στις πόλεις, ζωγραφίζουν το κοτόπουλο ξεπουπουλιασμένο και  συσκευασμένο σε σελοφάν!
Αν μας κόψει κάποιος το super market, θα πεθάνουμε από την πείνα!
Να γιατί δεν υπάρχουν πιά επαναστάσεις, όσο και αν καταπιεζόμαστε! Και 50 ευρώ το μήνα να φτάσει ο μισθός μας, εκεί εμείς! Αρκεί να μη μας στερήσουν τα gadgets!
Γι'αυτό και δεν πρόκειται να σηκώσουμε ποτέ κεφάλι, και οι διάφοροι Σόιμπλε, Μόιμπλε, Σουλτζ, Μουλτζ και Λαγκάρντ, πάντα θα κάνουν πάρτι στη πλάτη μας....
Γιατί αν βλέπεις εκατομμύρια ανθρώπους να περπατούν με τα 4, το πρώτο πράγμα που θα σκεφτείς, είναι να τους καβαλήσεις!

Η φωτογραφια της ημερας-Πέρασμα Καστανιωτων οδοιπορων απο το πέτρινο γεφυρι του Τορνου


Αποχώρηση του Νίκου Χαρδαλιά απο την Περιφερεια Στερεας Ελλαδας

Δείτε το διαδυκτιακο μήνυμα του κ.Χαρδαλια για την αποχώρηση του απο εκτελεστικός γραμματέας της περιφερειας Στερεας Ελλαδας:
Και η ζωή κύκλους κάνει, γεμάτη όμορφα ταξίδια, με ξεχωριστούς προορισμούς και μοναδικά λιμάνια!Και κάθε τέλος σηματοδοτεί μια νέα αρχή, ένα νέο όνειρο, μια νέα αποστολή... Μετά από 30 μήνες στο πλευρό του αγαπημένου μου Kostas Bakoyannis, ολοκληρώνω την παρουσία μου στο πλευρό του και την συνεργασία μου στην Περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδας! 30 ξεχωριστοί μήνες συνεργασίας, δημιουργίας, καθημερινής προσπάθειας σε κάθε γωνιά και σε κάθε ενότητα στην καρδιά της Ελλάδας, 30 ξεχωριστοί μήνες στο πλευρό ενός καλού φίλου και μοναδικού Αυτοδιοικητικού, με ξεκάθαρο όραμα και σχέδιο, με  απαράμιλλη αγάπη και πάθος για ότι κάνει  στην Περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδας και όχι μόνο! 30 ξεχωριστοί μήνες γεμάτοι όμορφες εμπειρίες, μικρά και μεγάλα στοιχήματα, εύκολες και δύσκολες στιγμές, στο πλευρό ξεχωριστών υπηρεσιακών και επιτελικών αιρετών στελεχών από άκρη σε άκρη σε όλη την Κεντρική Ελλάδα! Οφείλω σε όλους ένα μεγάλο ευχαριστώ για αυτό το όμορφο ταξίδι στην καρδιά της Ελλάδας, που πάντα θα κατέχει για το υπόλοιπο της ζωής μου ένα σημαντικότατο μέρος της δικής μου καρδιάς και σκέψης. Η ζωή συνεχίζεται, τα καλύτερα έρχονται, και τα νέα μου ταξίδια, επαγγελματικά και αυτοδιοικητικά, είναι έτοιμα να σαλπάρουν τις επόμενες ημέρες. Επιστροφή στην αγορά και στον ιδιωτικό τομέα, που τόσο πολύ μου έχει λείψει μετά από 19 σχεδόν χρόνια στη Δημόσια Διοίκηση, και που πάντα θεωρούσα ότι ανήκω, και επιστροφή πάνω και πέρα από οτιδήποτε άλλο, στην Αττική της καρδιάς μου, των ονείρων μας, των παιδιών μας... Αντίο Στερεά Ελλάδα, αντίο Ευρυτανία, Εύβοια, Βοιωτία, Φθιώτιδα, αντίο αγαπημένη Φωκίδα. Σας ευχαριστώ για όλα!

Δευτέρα, 28 Νοεμβρίου 2016

Έκτακτο δελτίο καιρού-Ερχονται χιονια

Έκτακτο δελτίο καιρού: έρχονται χιόνια!

Σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού, που ελήφθη από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπεται επιδείνωση του καιρού από σήμερα Δευτέρα 28 Νοεμβρίου 2016 μέχρι την Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2016.

Πιο αναλυτικά θα επηρεαστούν:
Για σήμερα Δευτέρα (28-11-2016)
1. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Στερεά (συμπεριλαμβανομένης και της Αττικής), την Εύβοια, τις Σποράδες, την Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, τα νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου και το βράδυ στα Δωδεκάνησα.
2. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν από τις βραδινές ώρες στα ορεινά της βόρειας χώρας και τη νύχτα και σε ημιορεινές περιοχές της δυτικής Μακεδονίας (ενδεικτικό υψόμετρο 500-700 μέτρα).

Αύριο Τρίτη (29-11-2016)
1. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν σε όλα τα ορεινά καθώς και σε περιοχές:
Α. Της Μακεδονίας, της Θράκης και της Θεσσαλίας με χαμηλό υψόμετρο (ενδεικτικό υψόμετρο κάτω από 300 μέτρα).
Β. Σε ημιορεινές περιοχές της Ηπείρου, της Στερεάς και της Εύβοιας (ενδεικτικό υψόμετρο 300-500 μέτρα). Στην Αττική θα χιονίσει στα ορεινά κυρίως τη νύχτα και προς Τετάρτη οπότε είναι πιθανόν να χιονίσει και στα βόρεια προάστια (περίπου από τα 500 μέτρα).
    2. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα σημειωθούν στο Ιόνιο (πλην της Κέρκυρας), την Πελοπόννησο, τα νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.
   3.  Θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι 8 και 9 Μποφόρ θα επικρατήσουν στο Αιγαίο
   4. Η θερμοκρασία θα σημειώσει κατακόρυψη πτώση (8 με 10 βαθμούς κατά τόπους).

Την Τετάρτη (30-11-2016)
1. Οι χιονοπτώσεις θα συνεχιστούν:
Α. Σε πεδινές περιοχές της Μακεδονίας, της Θράκης, της Θεσσαλίας και τα νησιά του Βορείου Αιγαίου (ενδεικτικό υψόμετρο κάτω από 200 μέτρα).
Β. Σε ορεινές περιοχές της υπόλοιπης ηπειρωτικής χώρας και την Κρήτη καθώς και σε ημιορεινές περιοχές της Ηπείρου, της Στερεάς, της Εύβοιας, των Σποράδων, της Πελοποννήσου και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου (ενδεικτικό υψόμετρο 400-600 μέτρα).
    2. Ισχυρές καταιγίδες θα σημειωθούν στα νοτιανατολικά το πρωί.
    3. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάνουν στο Αιγαίο τα 8 με 9 Μποφόρ.
    4. Πολύ χαμηλές θερμοκρασίες σε όλη τη χώρα με παγετό τη νύχτα προς την Πέμπτη (1-12-2016) σχεδόν σε όλη την ηπειρωτική χώρα.
Πάντως γρήγορα τα φαινόμενα θα σταματήσουν στη δυτική και βόρεια χώρα και σταδιακά έως το βράδυ θα περιοριστούν στις ανατολικές και νότιες περιοχές και θα εξασθενήσουν.
Πηγή Όμορφα Ταξιδια

Η φωτογραφια της ημερας-1942..Παλαια Βινιανη

Παλαιά Βινιανη το 1942

Κυριακή, 27 Νοεμβρίου 2016

Καταγγελία δημότη για δυο πρώην δημάρχους Φραγκιστας και Αγραφων

Σύμφωνα με τα όσα καταγγέλει στο Dytiki Evritania News ο δημότης Φραγκιστας κ.Κωστας Κακαβας αναφερει οτι για το έτος 2010 με προφορική εντολή του δημάρχου Φραγκιστας κ.Μπονια Θωμά του ανατέθηκαν εργασίες αντικατάστασης λαμπτήρων και επιδιορθώσεις δημοτικού φωτισμού σε ολόκληρο τον παλαιό δήμο Φραγκιστας έναντι του ποσού των 3000 ευρω.Η συμφωνία προέβλεπε οτι με δικά του έξοδα (βενζίνες,εργαλεία,διαφορά ανταλλακτικά,κλπ) θα μετέβαινε και θα έκανε την εργασία σε οποιο χωριο χρειάζονταν μεσα στο έτος.Απο αυτα τα χρήματα ο κ.Κακαβας δεν πληρωθηκε ακόμη.Στον καινούργιο δήμο Αγραφων με προφορική εντολή και συμφωνία μεταξύ του κ.Κακαβα και του δημάρχου Αγραφων κ.Τατση Δημήτριο συνέχισε να παρείχε την ίδια εργασία στον πρώην δήμο Φραγκιστας με τους ίδιους όρους.Στον δήμο Αγραφων δούλεψε για τρία χρονια που αντιστοιχούσε στο ποσο των 9000 ευρω τα οποια απο αυτα έλαβε τα 4000 ευρω χωρις μεχρι σημερα να του ξεπληρώσουν τα υπόλοιπα 5000 ευρω.Συνολικα του χρωστάνε  8000 ευρω.Μαρτυρες ο κ.Κακαβας πρότεινε με έγγραφο του που απέστειλε στον σημερινό δήμο Αγραφων την 29/5/2015 και αρ.Πρωτ.4683 τους προέδρους κοινοτήτων,αντιδημάρχους και τους δημάρχους του εκάστοτε δήμου ονομαστικά.Εμεις βεβαια ως Dytiki Evritania News περα απο τους μάρτυρες και εντολείς που αναφερει γραπτώς ο κ.Κακαβας επικοινωνήσαμε  με τους τοτε αρμόδιους προεδρους κοινοτήτων,αντιδημάρχους  που μας επιβεβαίωσαν οτι πράγματι για το έτος 2010 και μετέπειτα με τον νεοσύστατο δήμο Αγραφων έκανε τις παραπάνω εργασίες και μαλιςτα καποιοι εξ'αυτων μας είπαν οτι υπήρχε όντως θεμα με τα οφειλόμενα ποςα.Μαλιστα ο ίδιος  καταγγελων μας είπε οτι ο μεν δήμαρχος κ.Μπονιας του είπε οτι έκοψε ένταλμα και δεν εγκρίθηκε και ο δε δήμαρχος κ.Τατσης τον καλούσανε  και γράφανε στον υπολογιστή τα μεροκάματα.
Σε καθε περιπτωση ο ανθρωπος αυτός τα χρηματα τα εχει ανάγκη και πρεπει να του αποδοθούν.
Εμεις εκφράζουμε την απορία γιατι του έδιναν εργασίες χωρις να ειναι σίγουροι οτι ο ανθρωπος θα παρει τα χρήματα;
Γιατι εξαπάτησαν με προφορικές εντολές τον κ.Κακαβα ο οποίος νιώθει απογοητευμένος απο όλη την στάση των πρώην δημάρχων;
Αυτα τα φαινόμενα σε ενα πρώην διαλυμένο δήμο προσπαθεί να φέρει εις πέρας η νεα δημοτική αρχη.
Τελος επειδη σημερα ο ανθρωπος ζει για μια αξιοπρέπεια θα θέλαμε να ξέρουμε πως αντικρίζουν οι πρώην δήμαρχοι τον δημότη τους;;;;

Σάββατο, 26 Νοεμβρίου 2016

Οι δυο Ευρυτανες πιλότοι ήρωες που έπεσαν στο βωμό του καθήκοντος

Βασίλειος ΝταβαρινοςΓιάννης Γαλανός
Οι Ευρυτανες Βασιλειος Νταβαρινος από Τοπολιανα στα αριςτερα της φωτογραφίας και Γιάννης Γαλανός από Καρπενησι στα δεξιά ειναι οι Ευρυτανες πιλότοι,ήρωες που έπεσαν στο βωμό του καθήκοντος.Δειτε τα βιογραφικά τους που αντλήσαμε απο την σελιδα πεσόντων αεροπόρων της πολεμικης αεροπορίας.

Βιογραφικό Σημείωμα Γιαννης Γαλανος

Γεννήθηκε το 1954 στο Καρπενήσι Ευρυτανίας.
Εισήλθε στη Σχολή Ικάρων τον Οκτώβριο του 1972 και αποφοίτησε τον Ιούλιο του 1976 με το  βαθμό του Ανθυποσμηναγού.
Υπηρέτησε στην 348 Μοίρα Τακτικής Αναγνωρίσεως στην 110 Πτέρυγα Μάχης στη Λάρισα ως χειριστής στα αεροσκάφη RF-84 και T-33.
Σκοτώθηκε, σε διατεταγμένη αποστολή με αεροσκάφος Τ-33Α του 370 Σμήνους Εφηρμοσμένης Εκπαιδεύσεως της 110 Πτέρυγας Μάχης (Λάρισα), στην περιοχή της Νότιας Βοιωτίας, με συγκυβερνήτη τον Επισμηναγό Τότσα Ιωάννη λόγω προσκρούσεως του αεροσκάφους του στο έδαφος, στις 7 Μαρτίου 1989.
Ήταν παντρεμένος και είχε τρεις κόρες.
Στην ιδιαίτερή του πατρίδα, το Καρπενήσι, κατόπιν ενεργειών του πατρός του και την Δημοτικής Αρχής, τοποθετήθηκε προτομή του σε κεντρικό σημείο της πόλης, ενώ σε δημοτική οδό πλησίον της πατρικής του κατοικίας δόθηκε το όνομά του.

Βιογραφικό Σημείωμα Βασίλειος Νταβαρινος

Γεννήθηκε το 1949 στα Τοπόλιανα Ευρυτανίας.
Εισήλθε στη Σχολή Ικάρων το Νοέμβριο του 1967 και αποφοίτησε τον Απρίλιο του 1971 με το βαθμό του ανθυποσμηναγού.
Σκοτώθηκε στις 3 Οκτωβρίου 1974 εκτελώντας διατεταγμένη άσκηση στο πεδίο βολής του αεροδρομίου της Νέας Αγχιάλου, όταν το αεροσκάφος του F-5A της 343 Μοίρας Αναχαιτίσεως Ημέρας ύστερα από βύθιση προσέκρουσε στο έδαφος και συνετρίβη.

Η....καλή συνυφαδα-Γραφει η Χαρα Βλαχακη

Η ....ΚΑΛΗ ΣΥΝΥΦΑΔΑ
Χρόνια πίσω...... ένα σπίτι με τρία δωμάτια και μια κουζινίτσα απ' έξω,σε κάθε δωμάτιο και μια οικογένεια, στο ένα ο πατέρας με την μάνα και στα άλλα οι δυο τους γιοί παντρεμένοι ο ένας μάλιστα είχε και δυο παιδιά... στην αυλή του κάτω από την κρεβατίνα μαζεμένα λίγα άτομα σιγοκουβεντιάζουν..
....................
Οι φωνές της γυναίκας που γεννούσε ακουγόταν μέχρι έξω, δύσκολες ώρες, πρωτάρα και μικρή βλέπεις....η πεθερά μπαινόβγαινε στην κουζίνα και ανακάτευε τα ξύλα να ζεστάνει το νερό που θα χρειαζόταν για το νεογέννητο και την μάνα του....η μεγαλύτερη νύφη ξεφυσούσε και η αγωνία της ήταν ολοφάνερη....
Είχε δυο κόρες, δεν μπόρεσε να κάνει ένα αγόρι να δώσει χαρά στον άντρα της και να βγάλει και το όνομα του πεθερού που τόσο πολύ το ήθελε!
Κι αν η καινούργια νύφη κάνει το αγόρι? Στην σκέψη και μόνο πάγωνε....θα την έχουν καλύτερη...θα την καλομεταχειρίζονται... άσε που ο πεθερός μπορεί να του δώσει και την περιουσία....και τα δικά μου παιδιά?
Φίδι να την τσιμπούσε εκείνη την ώρα θα ψόφαγε!
Η γυναίκα που έκανε την <<μαμή>> βγήκε στην πόρτα να πάρει λίγο αέρα κι ακούει μια φωνή γεμάτη αγωνία...
-Ακόμα?
-Μην σκοτίζεσαι μπάρμπα όπου να 'ναι θα βγει....και μην σου πω θα είναι και παιδί (γιος) !
Το χαμόγελο φάνηκε κάτω από τα μουστάκια του παππού που αγωνιούσε πιο πολύ κι από τον μικρό του γιο .... όχι όμως και από την μεγάλη του νύφη, αυτή και το χαμόγελό του είδε και την αγωνία του ένιωθε....έτρεξε και αγκάλιασε την μια της κόρη που ήταν στην αυλή και της λέει ...
-Άντε στον παππούλη ....η μικρή πήγε κοντά στον παππού που άπλωσε ανόρεχτα το χέρι του και την χάιδεψε στο κεφάλι...όλα τα παρακολουθούσε η μεγαλύτερη νύφη δεν της ξέφευγε τίποτα...πήγε κι αυτή κοντά του και τον ρώτησε..
-Θες τίποτα πατέρα?
-Όχι...απάντησε ξερά ο πεθερός της.
................
Οι φωνές που ερχόταν μέσα από το σπίτι ήταν το κάτι άλλο, υπέφερε η γυναίκα... δύσκολη γέννα η <<μαμή>> προσπαθούσε με την όποια της πείρα να κάνει ότι μπορεί.
Η αγωνία στην αυλή έκανε τους άντρες να στρίβουν το ένα τσιγάρο πάνω το άλλο,άρχισαν να τους ζώνουν τα φίδια μην πάθει τίποτα η γυναίκα...η μεγαλύτερη νύφη που δεν την χωρούσε ο τόπος πάει κοντά στον μικρό της κουνιάδο και του λέει δήθεν καλοσυνάτα...
-Κουράγιο...να δεις που θα σ'αποζημιώσει για την αγωνία σου και θα σου βγάλει το γιο.....
-Μην πάθει τίποτα και να βγει γερό με νοιάζει....τίποτ' άλλο....γιατί δεν πας να δεις τι γίνεται μην χρειαστεί τίποτα,οι φωνές σταμάτησαν φοβάμαι..  και πριν προλάβει να τελειώσει την κουβέντα του ακούστηκε το κλάμα του μωρού, της κόπηκαν τα πόδα..... τι να γέννησε άραγε?
Η γιαγιά του μωρού βγήκε στην πόρτα και κοιτάζοντας τον μικρό της γιο του λέει..
-Να μας ζήσει η ξαποστασιά (κορίτσι)...την παίδεψε την κακομοίρα την μάνα του κοτζάμ τσιούπα είναι!
Άρχισαν τις ευχές και η ανακούφιση ήρθε στα πρόσωπα όλων ( εκτός του γέρου), μα πιο πολύ το χάρηκε ..... η <<καλή>> συνυφάδα!
Χαρά-Χαρίκλεια Βλάχακη

Ο Παπα Λαμπρος(1872-1947)-Γραφει ο Ιωαννης Ελατος Μακκας

ΑΓΡΑΦΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
Μάραθος(Μύρεση), γενέτειρα του Κατσαντώνη !
Ο Παπα Λάμπρος (1872-1947)
Ο παπα Λάμπρος Μπαλωμένος του Θόδωρου και της Ελένης Σβερώνη,γεννήθηκε στο Μαραθιώτικο οικισμό Κλοποκίτσα.
.Με τη γυναίκα του Μάρθα Μούτσελου, απόκτησαν 10 παιδιά,  4 αγόρια τον Σεραφείμ, το Θύμιο, το Νίκο και τον Κώστα και 6 κόρες τη Σαββούλα, Χριστίνα, Παναγιώτα (Γιούλα), Αφροδίτη,Μαρία και Ελένη.
 Χειροτονήθηκε παπάς το 1900 στη Μητρόπολη Αθηνών και από τότε τον  Αη Ταξιάρχη της Μύρεσης λειτουργούσε  ένας  άξιος ιερέας και άνθρωπος.
Ήταν ένθερμος πατριώτης και θαυμαστής των ηρώων του '21 και ιδιαίτερη μεγάλη αγάπη και καμάρι του ο χωριανός του Κατσαντώνης.
 Ο λαογράφος Δημ. Λουκόπουλος σε βιβλίο του το 1930, τον χαρακτηρίζει ως εξυπνο, ρωμαντικό, ποιητή, που του αρέσει να μολογάει ιστορίες του τόπου του και να  απαγγέλει στίχους εξυμνώντας τον  ήρωα του χωριού του, τον Κατσαντώνη και την παλικαριά του.
 ".... μου λέει, ο παπα Λάμπρος της Μύρεσης, που τον βρήκα σπίτι του απέξω :
 - Να, εκεί έπαιζε το σπαθί του ο  Κατσαντώνης, να εκεί ήταν το κλεφτολήμερο, το λημέρι του.
 Πόσο καμαρώνει να μιλάει για τον ξακουστό κλέφτη. Λέει ακόμα πως εκεί που είναι σήμερα το σχολειό της Μύρεσης, ήταν το σπίτι του Κατσαντώνη.
Μεγάλη η αγάπη του παπα Λάμπρου για τ'αγριοβούνια της πατρίδας του και την ξακουστή παλιά εκκλησιά του Μάραθου, τον Αη Ταξιάρχη"  !!!!
(Φωτο : Ο παπαΛάμπρος και το σπίτι του στο Μάραθο,σήμερα γραφεία του κοιν διαμ/τος Μαράθου και ξενώνας του χωριού)

Η φωτογραφια της ημερας-Το Λογγιτσι το 1972..

Το Λογγιτσι το 1972..πηγη Λάμπρος Βελαετης

Νεο Διοικητικό Συμβουλιο στον Συλλογο Καρπενησιωτων "Το Βελουχι"Νέο Διοικητικό Συμβούλιο στον Σύλλογο Καρπενησιωτών «Το Βελούχι»

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο απέκτησε ο Σύλλογος Καρπενησιωτών «Το Βελούχι» μετά τις αρχαιρεσίες που πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή 20 Νοεμβρίου στην Αθήνα.
Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα την Πέμπτη 24 Νοεμβρίου ως εξής:
Μαρία Παπαϊωάννου
Πρόεδρος
Δημήτρης Ευαγγελοδήμος 
Αντιπρόεδρος
Γεώργιος Κουκούτσης
Γενικός Γραμματέας
Ιωάννης Φούφλιας
Ταμίας
Ιωάννης Μπομποτσιάρης
Έφορος
Βούλα Τριαντογιάννη
Μέλος
Γιώργος Τριαντογιάννης
Μέλος
Φωτεινή Καλατζή
Μέλος
Καίτη Πολύζου
Μέλος

Στην πρώτη συνεδρίαση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, που πραγματοποιήθηκε στα ιδιόκτητα γραφεία του Συλλόγου (Μακεδονίας 1 και Γ΄ Σεπτεμβρίου) έγινε μια ευρεία συζήτηση για τον ρόλο του Συλλόγου στη σημερινή εποχή και για την στρατηγική, την οποία πρέπει να ακολουθήσει ο Σύλλογος.

Επίσης συζητήθηκαν οι άμεσες ενέργειες που πρέπει να γίνουν και αποφασίστηκε η διοργάνωση της (κατ΄ έθιμον πλέον) εκδήλωσης για την κοπή της πίτας τις πρώτες ημέρες του Ιανουαρίου, για την οποία θα υπάρξει έγκαιρη ενημέρωση.
Με εκτίμηση,
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Παρασκευή, 25 Νοεμβρίου 2016

Λεβέντισσα γιαγιά χορεύει ποντιακά-Δειτε το βιντεο


Να χτίζεις το μάρμαρο της γνώσης και να γκρεμίζεις την αχεροπλιθια της πρόληψης-Του αείμνηστου Δημητρη Λιαντινη

«Αυτές είναι οι δύο εντολές που πάνω τους κρέμουνται οι νόμοι και οι προφήτες της παιδείας. Να χτίζεις στο μάρμαρο της γνώσης, και να γκρεμίζεις την αχεροπλιθιά της πρόληψης.
Σωστή παιδεία θα ειπεί να μαθαίνεις στους νέους τη ζωή, και να τους ξεμαθαίνεις τις δεισιδαιμονίες που από νήπια τους περνάει μια παράδοση άρρωστη μέσα από την οικογένεια, την κοινωνία, την πολιτεία, την εκκλησίας, τα μέσα ενημέρωσης, και τους άλλους παράγοντες της αγωγής.

Το ένα λοιπόν είναι να ριζώσουμε το νέο στη ζωή. Το άλλο να ξεριζώσουμε από μέσα του την ψευτιά.
Μαθαίνουμε για τη ζωή. "Discimus vitae", που έλεγε ο Σενέκας. Θα ειπεί πως κάθε γνώση που περνάμε στο παιδί, και κάθε δεξιότητα που του αναπτύσσουμε, είναι δεμένα με την πραγματικότητα όπως το νύχι με το κρέας.

Όχι θεωρίες και λόγια. Όχι τα άψυχα και τα νοερά σκύβαλα των βιβλίων, που ούτε καταπίνουνται ούτε μασιούνται. Ξέρεις, έξω από το Ρωμανό το Μελωδό του συναξαριστή, άνθρωπο άλλο που να πήρε κομμάτι χαρτί και να το κατάπιε, για να φωτιστεί και να μάθει; Εγώ δεν ξέρω.

Μάθηση δίκαιη και σωστή σημαίνει ζωντάνεια, αμεσότητα, σφυγμός μαστιγωμένος, κρούση κατά μέτωπο με τα πράγματα. Σημαίνει να πίνουμε στο ποτήρι το ίδιο μας το αίμα.

Μη λησμονούμε πως ο τελευταίος στόχος κάθε παιδείας είναι να διαπλάσει έτσι το νέο, ώστε την ορισμένη στιγμή που θα αποδοθεί στο στίβο της ζωής να μπορεί να προσαρμόζεται στην άγρια ανάγκη των πραγμάτων και των ανθρώπων.

Ωσάν ξαφνικά να τον πετάξουμε, πες, Ρομβισόνα Κρούσο στο νησί. Και να του ειπούμε:
Τώρα ψάξε να βρεις τον τρόπο για να ζήσεις. Νίκα την πείνα και την δίψα σου, το κρύο και τη μοναξιά. Νίκα την απειλή του ουρανού και της θάλασσας, και τον αρχέγονο τρόμο της ύπαρξης.

Αυτό σημαίνει το "discimus vitae". Ο δάσκαλος να ̓ναι η δύναμη, πράξη ο μαθητής, και το σχολειό γιορτή.»

Δημήτρης Λιαντίνης - "Τα Ελληνικά"

Πέμπτη, 24 Νοεμβρίου 2016

Ολοκληρώθηκε η οδός πρόσβασης στον ΧΥΤΑ Στρατου-Αυτοψια και σε έργα στο ορεινό Θερμο

Ολοκληρώθηκε η οδός πρόσβασης στον ΧΥΤΑ Στράτου-Αυτοψία και σε έργα στο ορεινό Θέρμο

Ένα σημαντικό έργο για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και ειδικότερα για την Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, ολοκληρώθηκε και παραδίδεται προς χρήση.
Πρόκειται για το έργο βελτίωσης της πρόσβασης στον ΧΥΤΑ Στράτου της 2ης Γ.ΕΝ., με προϋπολογισμό 10.850.000 ευρώ, με χρηματοδότηση από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Ελλάδας (ΕΣΠΑ) 2007-2013 και φορέας υλοποίησης είναι η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
Αφορά μια οδό 6,7 χιλιομέτρων, η οποία παρέχει εξαιρετικής ποιότητας σύνδεση με το δίκτυο της περιοχής και η οποία θα εξυπηρετεί την απρόσκοπτη κίνηση των απορριμματοφόρων προς τον ΧΥΤΑ, έχοντας ως αφετηρία την περιοχή μεταξύ Καστρακίου και Στράτου πλησίον του οικισμού Καστρακίου.
Το ολοκληρωμένο, πλέον, έργο, επισκέφτηκαν η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας Χριστίνα Σταρακά, ο Περιφερειακός Σύμβουλος Ν. Υφαντής, η Διευθύντρια Τεχνικών Υπηρεσιών Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας Ε. Καραθανάση, ο προϊστάμενος των Συγκοινωνιακών Έργων της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας Ν. Παππάς και στελέχη των υπηρεσιών της Περιφέρειας.
Το κλιμάκιο βρέθηκε και στα έργα που γίνονται στον ορεινό όγκο του δήμου Θέρμου και συγκεκριμένα στο δρόμο Θέρμο-Αμπέλια-Κοκκινόβρυση-Διακλάδωση προς Άγιο Θεόδωρο, εντεταγμένο από το 2012 στο πρόγραμμα «Πίνδος» με προϋπολογισμό 1,2 εκατομμύρια ευρώ.
Το πρόγραμμα έχει πλέον ολοκληρωθεί και τα τελευταία τμήματα που βελτιώθηκαν είναι τα 2,3 χιλιόμετρα από το συνολικό μήκος των 12 χιλιομέτρων της παρέμβασης. Εκτός από την ολοκλήρωση της ασφαλτόστρωσης, βελτιώθηκε και η βατότητα στο μη ασφαλτοστρωμένο τμήμα με εκβραχισμούς και διαπλάτυνση, προκειμένου να εξαλειφθεί λίαν επικίνδυνο και γκρεμώδες σημείο της οδού.
«Η προσπάθειά μας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής συνεχίζεται με έργα μείζονος σημασία προς αυτή την κατεύθυνση» υπογράμμισε ο Περιφερειάρχης Απόστολος Κατσιφάρας, ενώ από την πλευρά της η Αντιπεριφερειάρχης Χρ. Σταρακά σημείωσε: «Ένα απαραίτητο και πολύ καίριο έργο το οποίο θα εξασφαλίζει την ομαλή πρόσβαση σε έναν πολύ σημαντικό ΧΥΤΑ ολοκληρώθηκε ενώ μια ακόμη παρέμβαση στο ορεινό μας οδικό δίκτυο είναι πραγματικότητα».


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για "προμήθεια σκαπτικού μηχανήματος με παρελκόμενα"

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια σκαπτικού μηχανήματος με τα παρελκόμενα.
Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για τα προμηθευόμενα είδη όπως αναφέρονται στο συνημμένο πρωτογενές αίτημα μέχρι την 25/11/2016.
Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
β. Φορολογική ενημερότητα
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)
δ. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016) ή υπεύθυνη δήλωση που να δηλώνουν ότι ισχύει η μη συνδρομή λόγων αποκλεισμού του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 και πλήρωσης των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 79 Ν.4412/2016

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ
 Το με αριθμ. πρωτ. 6502/23-09-2016 πρωτογενές αίτημα

Ο Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Αγράφων

Νικόλαος Τάκης
Π.Ε. Διοικητικού

Πρόσκληση στην 13η Τακτική Συνεδράση του Δήμου Αγραφων

Σας προσκαλούμε στην 13η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ που θα γίνει στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Κερασοχώρι στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Νοεμβρίου 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00  για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:
     1.  Έγκριση Πρακτικών 11ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου (Εισηγητής: Ο Πρόεδρος Τόλης Γεώργιος ).
ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ:
 1. Ψήφιση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αγράφων Οικονομικού έτους 2017(Εισηγητής: Ο Δήμαρχος Θεόδωρος Μπαμπαλής).
 2. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου «ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΡΙΔΕΝΔΡΟΥ Δ.Δ ΤΡΙΔΕΝΔΡΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΣΑΙΚΑΣ ΚΑΙ ΚΑΜΑΡΙΩΝ Δ.Δ ΑΓΡΑΦΩΝ»(Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τσιάμης Θεόδωρος).
 3. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΑΘΡΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΧΟΝΤΕΪΚΑ Τ.Κ ΑΓΡΑΦΩΝ»(Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τσιάμης Θεόδωρος).
 4. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΟΙΚΙΑ ΧΑΡΔΑΛΙΑ Τ.Κ. ΛΙΘΟΧΩΡΙΟΥ»(Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τσιάμης Θεόδωρος).
 5. Έγκριση τρόπου κατασκευής του έργου με τίτλο: «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΔΑΦΝΟΥΛΑΣ  ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΝΕΟΥ ΑΡΓΥΡΙΟΥ Τ.Κ. ΝΕΟΥ ΑΡΓΥΡΙΟΥ»(Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τσιάμης Θεόδωρος).
 6. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΠΟΒΟΛΗ (Αριθ.Πρωτ.:6420/22-09-2016 αναφορά του Ευάγγελου Παπαδόπουλου) (Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τσιάμης Θεόδωρος).
..........................................................................................................................................................................
 1. Έγκριση 12ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2016-Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος(Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τάκης Κων/νος).
 2. Έγκριση 13ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2016(Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τάκης Κων/νος).
 3. Έγκριση 14ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2016(Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τάκης Κων/νος).
 4. Καθορισμός Τελών Ύδρευσης και Αποχέτευσης για το έτος 2017(Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τάκης Κων/νος).
 5. Καθορισμός και Επιβολή Τελών καθαριότητας και Φωτισμού για το έτος 2017(Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τάκης Κων/νος).
 6. Καθορισμός Τελών Κοιμητηρίων για το έτος 2017(Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τάκης Κων/νος).
 7. Καθορισμός Τελών Διαφήμισης για το έτος 2017(Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τάκης Κων/νος).
 8. Καθορισμός Τελών Παρεπιδημούντων για το έτος 2017(Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τάκης Κων/νος).
 9. Καθορισμός Τελών επί των Ακαθάριστων Εσόδων για το έτος 2017(Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τάκης Κων/νος).
 10. Καθορισμός Τελών Χρήσης Πλατειών και Πεζοδρομίων για το έτος 2017(Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τάκης Κων/νος).
 11. Ανάθεση σε εξωτερικό συνεργάτη για την «Ψηφιακή αποτύπωση ελέγχου στοιχείων ακινήτων για την επιβολή Δημοτικών Τελών»(Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τάκης Κων/νος).
 12. Συνδρομή στην ιστοσελίδα www.e-dimos.gr νομικών πληροφοριών για δημόσιες συμβάσεις ΟΤΑ(Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τάκης Κων/νος).
 13. Λήψη απόφασης σχετικά με τον Περιορισμό Βοσκής δημοσίων δασών Λημερίου-Γρανίτσας-Λιθοχωρίου-Ραπτοπούλου-Νέου Αργυρίου-Λεπιανών-Πρασιάς-Κέδρων, σύμφωνα με το αριθ. Πρωτ.:4557/164550/22-09-2016 έγγραφο του Δασαρχείου Καρπενησίου(Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Θεόδωρος Κατσιάδας).
 14. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Αγράφων ως Υποστηρικτής – Μέλος του Κέντρου Οικουμενικού Ελληνισμού- Ψήφιση της σχετικής πίστωσης(Εισηγητής: Ο Δήμαρχος Θεόδωρος Μπαμπαλής).
 15. Αίτηση του Αθλητικού Ομίλου Ραπτοπούλου «Η ΔΟΞΑ» για οικονομική ενίσχυση(Εισηγητής: Ο Πρόεδρος Τόλης Γεώργιος).

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Τόλης Γεώργιος

Η φωτογραφια της ημερας-Λεωφορείο στην Δυτικη Φραγκιστα

Λεωφορείο στην Δυτική Φραγκιστα με οδηγό τον Κωστα Πετσα.Πηγη Περικλης Ψυχογιος.

Τετάρτη, 23 Νοεμβρίου 2016

Βελτίωση δρόμου Μεσοπυργος-Αυλάκι όρια νομου Αιτωλοακαρνανιας

οδοποιίας, συνολικού προϋπολογισμού 39 εκατ. ευρώ, στο εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ενέκρινε σήμερα ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξης Χαρίτσης.
Τα έργα εκτείνονται σε όλη την επικράτεια και στοχεύουν στην αναβάθμιση του επιπέδου οδικής ασφάλειας και στη βελτίωση της λειτουργικότητας της οδικής δικτύωσης σε κάθε περιοχή.
Περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, τα εξής νέα έργα:

– «Αναβάθμιση δημοτικής οδού Παλαιοχώρα-Κουντούρα (Δήμος Καντάνου-Σελίνου, Ν. Χανίων)» και «Αντιστήριξη κεντρικής οδού με συστοιχία πασσάλων στον Μέρωνα (Δήμος Αμαρίου, Ν. Ρεθύμνου), συνολικού προϋπολογισμού 6 εκατ. ευρώ.
– «Βελτίωση και άρση επικινδυνότητας οδού Καταρράκτης-Βουργαρέλι» και «Βελτίωση και άρση επικινδυνότητας παράκαμψης Αθαμανίου και οδικός άξονας Αθαμάνιο-Θεοδώριανα» (Ν. “Αρτας), συνολικού προϋπολογισμού 7,5 εκατ. ευρώ.
– «Κατασκευή οδού Ιερά Μονή Σπηλιάς- Βραγγιανά (τμήμα οδού Ι.Μ. Σπηλιάς-Στεφανιάδα)» (Ν. Ευρυτανίας), προϋπολογισμού 3 εκατ. ευρώ.
– «Βελτίωση δρόμου Κατούνα-Λουτράκι (Ν. Αιτωλοακαρνανίας)» και «Συντήρηση/βελτίωση οδού Μεσόπυργος-Αυλάκι (όρια Ν. Αιτωλοακαρνανίας)», συνολικού προϋπολογισμού 6,2 εκατ. ευρώ.
– «Κατασκευή δρόμου από Βλαχογιάννη μέχρι τα όρια Ν. Τρικάλων προς Αγριελιά» και «Αποκατάσταση βατότητας της επαρχιακής οδού Ροδιάς-Συκαμινέας» (Ν. Λάρισας), συνολικού προϋπολογισμού 4,5 εκατ. ευρώ.
– «Δημιουργία τεσσάρων σύγχρονων κόμβων στο Δήμο Βόλου», «Κατασκευή δύο κυκλικών κόμβων στην Παλαιά Εθνική Οδό Λάρισας-Βόλου» και «Κατασκευή κυκλικού κόμβου στην Περιφερειακή Οδό Λάρισας-Τρικάλων» (Περιφέρεια Θεσσαλίας), συνολικού προϋπολογισμού 3,4 εκατ. ευρώ.
– «Βελτίωση/κατασκευή οδών πρόσβασης στον ΧΥΤΑ του Ν. Ηλείας», «Αποκατάσταση κατολίσθησης επί της Επαρχιακής Οδού Μιράκα-Λάλα στη θέση Καζάνι Ν. Ηλείας» και «Συμπληρωματικά έργα αποκατάστασης κατολισθήσεων στον επαρχιακό δρόμο Πύργου-Οινόης στο Ν. Ηλείας», συνολικού προϋπολογισμού 4,1 εκατ. ευρώ.
– «Εργασίες αποκατάστασης δημοτικού και αγροτικού δικτύου Δήμου Καρύστου Ν. Ευβοίας», προϋπολογισμού 1,5 εκατ. ευρώ.
– «Αποκατάσταση οδικού δικτύου Φλώρινα-Βίτσι» και «Συντήρηση/βελτίωση οδικού δικτύου Δροσοπηγής-Φλώρινας», προϋπολογισμού 2 εκατ. ευρώ συνολικά.
Πηγη agriniopress.gr

Άσφαλτος έπεσε στο τμήμα Νεράιδα-Τριφυλλα

Άσφαλτος έπεσε στο τμήμα Νεράϊδα – Τριφύλλα

neraida-3
Καθώς περνάνε οι μέρες και δεν βλέπουμε κάποιο δελτίο τύπου στα ΜΜΕ της Καρδίτσας, για ένα σημαντικότατο έργο που πρόσφατα  προχώρησε στο Νομό μας, αναγκαζόμαστε να γράψουμε λίγα λόγια μόνοι μας, για να το μάθει ο κόσμος.
Πρόκειται για την ασφαλτόστρωση του οδικού τμήματος Νεράϊδα – Τριφύλλα, του σημαντικότατου οδικού άξονα Καρπενησίου – Λίμνης Πλαστήρα, που χρόνια αγωνίζονται οι κάτοικοι της περιοχής να γίνει, και είναι η συντομότερη (και ωραιότερη) διαδρομή μεταξύ της Καρδίτσας και του Καρπενησίου.
Στις αρχές Νοεμβρίου 2016, ασφαλτοστρώθηκαν τα 4.600 μ. από τα συνολικά 6.000 μ. του οδικού αυτού τμήματος. Τα 1.400 μ. που απομένουν, όλοι μας ευελπιστούμε να ασφαλτοστρωθούν το 2017 και έτσι να ολοκληρωθεί όλο το τμήμα.
Όπως φαίνεται και στο χάρτη, το τμήμα Νεράϊδα – Τριφύλλα, είναι σημαντικότατος δρόμος όχι μόνο για την περιοχή μας των Αγράφων, αλλά για όλη την Ελλάδα, καθώς ο επισκέπτης από το Καρπενήσι μπορεί να πάει στη Λίμνη Πλαστήρα, ακολουθώντας τη διαδρομή Καρπενήσι – Βελούχι – Φουρνά – Κλειτσό – Νεράϊδα – Καροπλέσι – Φράγμα – Λίμνη Πλαστήρα. Ήδη οι κάτοικοι του Κλειτσού Ευρυτανίας αυτό το δρόμο χρησιμοποιούν για να πάνε στην Καρδίτσα. Με την ασφαλτόστρωση, του χρόνου, και των υπόλοιπων 1.400 μ., ο δρόμος αυτός γίνεται η νέα Επαρχιακή Οδός Καρδίτσας – Καρπενησίου.
Από χίλια μύρια κύματα πέρασε ο δρόμος αυτός για να φτάσουμε στο σήμερα. Ενώ άνοιξε από το 1960, χρηματοδοτήθηκε για ασφαλτόστρωση (από το πρόγραμμα «Πίνδος») το 2007 και ο τότε εργολάβος «Κατσάκης» ξεκίνησε αμέσως εργασίες, ετοιμάζοντας το οδόστρωμα για άσφαλτο το καλοκαίρι του 2012, δυστυχώς πέθανε και έτσι το έργο ξαναδημοπρατήθηκε το Φεβρουάριο του 2015. Η εταιρεία «Τ.Ε.Κ. Α.Ε.» που πήρε το έργο στη δεύτερη δημοπρασία, ξεκίνησε πάλι εργασίες το φθινόπωρο του 2015, οι οποίες συνεχίστηκαν από την άνοιξη του 2016 και η πολυπόθητη άσφαλτος έπεσε, όπως προείπαμε, στις αρχές Νοέμβρη 2016 (από 26.10.16 έως 5.11.16).
Για να ολοκληρωθεί όλος ο οδικός άξονας Καρπενησίου – Λίμνης Πλαστήρα, χρόνιο αίτημα των κατοίκων της περιοχής μας είναι να χρηματοδοτηθεί για άσφαλτο και το τμήμα Διασταύρωση Νεράϊδας – Μοναστήρι Σπινάσας – Γιαννουσέϊκα Καροπλεσίου.
Το τμήμα αυτό που είναι ώριμο και μάλιστα είχε χρηματοδοτηθεί (με την ονομασία «Γιαννουσέϊκα – Διασταύρωση Νεράϊδας»), από το πρόγραμμα «ΠΙΝΔΟΣ» το 2007 με ένα ποσό, σε πρώτη φάση, και έγινε ένα κομμάτι του, πρέπει τώρα να ενταχθεί σε κάποιο άλλο πρόγραμμα, ώστε να χρηματοδοτηθεί και η δεύτερη φάση του και να ολοκληρωθεί. Καθώς είναι το τελευταίο ένα και μοναδικό εναπομείναν τμήμα του οδικού άξονα Καρπενησίου – Λίμνης Πλαστήρα. Η σημαντικότητα του τμήματος φαίνεται στο χάρτη και αίτημα όλων μας είναι η Περιφέρεια με την συνεργασία της Αντιπεριφέρειας και των Τεχνικών Υπηρεσιών να ολοκληρώσουν σύντομα αυτό το έργο.
Με το κείμενό μας αυτό, πέραν της ενημέρωσης, θέλουμε να ευχαριστήσουμε δημοσίως θερμά και όλους τους αρμοδίους που βοήθησαν να γίνει το έργο, με πρώτους τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Αγοραστό, τον Αντιπεριφερειάρχη Καρδίτσας κ. Τσιάκο, τις μηχανικούς των τεχνικών υπηρεσιών κ. Πετσιά και κ. Κόγια, καθώς και όλους όσους αγωνίστηκαν από το 2007 μέχρι σήμερα (και συνεχίζουν και είναι πάρα πολλοί, τα ονόματα των οποίων θα γραφούν όταν ολοκληρωθεί) για να γίνει ο σημαντικότατος αυτός δρόμος.
Επίσης ευχαριστούμε θερμά δημοσίως, τις υπηρεσίες του Δήμου μας Καρδίτσας, που σε συνεργασία με την Αντιπεριφέρεια, έριξαν άσφαλτο στον κεντρικό δρόμο του χωριού μας, από την μια άκρη μέχρι την άλλη, που είχε φθορές από τα έργα των ομβρίων, με την παράκληση να στρωθούν με την πρώτη ευκαιρία και τα εναπομείναντα μόλις 30 μέτρα για την ολοκλήρωσή του.
Ευχαριστούμε, τέλος, θερμά, τον Αντιπεριφερειάρχη κ. Τσιάκο και τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας, για την διαγράμμιση του οδοστρώματος, τόσο του κεντρικού δρόμου του χωριού μας όσο και του νεοασφαλτοστρωμένου δρόμου Νεράϊδα – Τριφύλλα, που έγινε την Παρασκευή 18.11.16, και είναι μια σημαντικότατη παρέμβαση για την ασφάλεια των μετακινήσεων των κατοίκων της περιοχής και των διερχόμενων οδηγών.
   Εφημερίδα «Τα Χρονικά της Νεράϊδας Δολόπων»
   Εξωραϊστικός & Μορφωτικός Σύλλογος Νεράϊδας
   Σύλλογος Αποδήμων Νεράϊδας.      

Κωστας Μπακογιαννης:Παμε για έργα στους δρόμους της Φωκίδας

Ο περιφερειάρχης Κωστας Μπακογιαννγς ανέφερε χαρακτηριστικά:
Πάμε για έργα στους δρόμους της Φωκίδας. Ξεκινάμε με παρεμβάσεις κόστους 480.000 ευρώ στη Νέα Εθνικής Οδό Ιτέας-Αντιρρίου και στην Παλαιά Εθνική Οδό  από την Άμφισσα έως το Φράγμα Μόρνου – προς  Ευπάλιο. Με τέτοιες παρεμβάσεις, ακόμη και σε περίοδο οικονομικού πνιγμού, προσπαθούμε να βλέπουμε μπροστά και να εκσυγχρονίζουμε τους δρόμους μας.

Τρίτη, 22 Νοεμβρίου 2016

Ο ήρωας πιλότος που επεςε στο βωμό του καθήκοντος στο Λογγιτσι

Μετά απο πληροφοριες που αξιοποιήσαμε ως Dytiki Evritania News μπορέσαμε και βρήκαμε τον πιλότο που επεςε στο βωμό του καθήκοντος το 1975 τελικα και οχι 65 με 70 που είχαμε προαναφερει λίγο έξω απο το Λογγιτσι.Το όνομα του ειναι Πετσουλας Παναγιωτης υποςμηναγος και καταγόταν απο την Δεσκάτη Γρεβενών..Δειτε και το κείμενο που αντλήσαμε απο την σελιδα πεσόντων αεροπόρων:

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Ιωάννου

ΒαθμόςΥποσμηναγός Υπηρεσία / Μοίρα343 Μοίρα ΑεροσκάφοςNorthrop F-5Α/Β Freedom Fighter

Βιογραφικό Σημείωμα

Γεννήθηκε το 1949 στη Δεσκάτη Γρεβενών.
Εισήλθε στη Σχολή Ικάρων το Σεπτέμβριο του 1968 και αποφοίτησε το Σεπτέμβριο του 1972 με το βαθμό του ανθυποσμηναγού.
Στις 19 Νοεμβρίου 1975, κατά την εκτέλεση ναυτιλιακού ταξιδιού, αεροσκάφος F-5A της 343 Μοίρας Αναχαιτίσεως Ημέρας κατέπεσε 20 χιλιόμε­τρα δυτικά του Καρπενησίου Ευρυτανίας, λόγω απώ­λειας προσανατολισμού του χειριστή κατά την είσοδό του μέσα στα σύννεφα. Ο χειριστής εγκατέλειψε το αεροσκάφος, αλλά τελικά σκοτώθηκε.

Οι Απεραντιοι τίμησαν στην Αθηνα τον αείμνηστο Ηλία Λιασκο

Φωτογραφίες από την συνάντηση των Απεραντίων στην εκκλησία του Αγίου Σπυρίδωνα Παγκράτι.
Εκκλησιασμός Αρτοκλασία και τρισάγιο από τον τον συμπατριώτη μας π. Δημήτριο Σκόνδρα για τον αείμνηστο Ηλία Λιάσκο την Κυριακή  20 Νοεμβρίου.
Φωτό και σχολιο Ελενη Ζαγανιαρη