Δευτέρα, 5 Δεκεμβρίου 2016

Κατατέθηκε το Σχεδιο Κοινωνικής Στρατηγικής του Δημου Αγραφων στην Περιφερεια

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Το Σχέδιο Κοινωνικής Στρατηγικής κατατέθηκε στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος από το Δήμο Αγράφων

Την Δευτέρα  21 Νοεμβρίου  ο Δήμαρχος Αγράφων κ. Θεόδωρος Μπαμπαλής κατέθεσε στον Περιφερειάρχη κ. Μπακογιάννη Κων/νο τη μελέτη που εκπόνησε για το Σχέδιο Κοινωνικής  Στρατηγικής του Δήμου Αγράφων. Συγκεκριμένα η συνοδευτική επιστολή του Δημάρχου Αγράφων αναφέρει τα εξής:

«Λαμβάνοντας υπόψη ότι όλα τα χρόνια που η χώρα μας κάνει χρήση των Διαρθρωτικών Ταμείων για χρηματοδοτήσεις ανάπτυξης, έχει διαπιστωθεί ότι οι όποιες παρεμβάσεις έτυχαν χρηματοδότησης προέκυψαν από αποσπασματικές προτάσεις και σε πολλές περιπτώσεις με ανεπαρκή σχεδιασμό. Τα τελευταία χρόνια, η ευρωπαϊκή πολιτική συνοχής υιοθέτησε ένα νέο μοντέλο περιφερειακής οικονομικής ανάπτυξης, με στόχο την ολιστική προσέγγιση των άμεσων αναγκών των τοπικών κοινωνιών.

Στη νέα προγραμματική περίοδο, που εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 23 Μαΐου 2014, υπεβλήθησαν από το υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης (ΣΕΣ - νέο ΕΣΠΑ), για την περίοδο 2014 - 2020, με συνολικό ποσό Κοινοτικής Συνδρομής τα 20,98 δις €.

 Η Βασική προτεραιότητα πολιτικής της Ε.Ε. κατέχει ο Θεματικός Άξονας 9 «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και οποιωνδήποτε διακρίσεων», των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.  Ως εκ τούτου,  το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας προχώρησε - στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του - στη εκπόνηση Εθνικής Στρατηγικής Κοινωνικής Ένταξης, με σκοπό την ανάπτυξη βιώσιμων πολιτικών καταπολέμησης της φτώχειας και του αποκλεισμού

Βασικός στόχος της στρατηγικής αυτής, είναι η ολοκληρωμένη υποστήριξη των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού, ώστε να μην ακυρώνεται η άσκηση των δικαιωμάτων τους, η ενεργητική συμμετοχή τους στην οικονομική και κοινωνική ζωή και η ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους ενώ ταυτόχρονα προκρίνει τους κάτωθι άξονες παρέμβασης:
• Καταπολέμηση της ακραίας φτώχειας
• Πρόληψη  και καταπολέμηση του αποκλεισμού των παιδιών
• Προώθηση  της ένταξης των ευπαθών ομάδων
• Καλή διακυβέρνηση των πολιτικών ένταξης

Η Εθνική Στρατηγική Κοινωνικής Ένταξης αντανακλά τις νέες προτεραιότητες της Ελληνικής Πολιτείας για την ενδυνάμωση του Κοινωνικού Κράτους σε περιόδους οικονομικής ύφεσης. Θα αναπτυχθεί σύμφωνα με ένα ευρύτερο μεταρρυθμιστικό σχέδιο μετεξέλιξης του υφιστάμενου υπολειμματικού μοντέλου κοινωνικής προστασίας σε εργαλείο του Ενεργητικού Κοινωνικού Κράτους, το οποίο προσανατολίζεται αφενός στην ολοκληρωμένη υποστήριξη των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού, αφετέρου στη σύνδεση των δημόσιων κοινωνικών παρεμβάσεων με τις μακροοικονομικές πολιτικές και τις πολιτικές προώθησης της απασχόλησης, αναγνωρίζοντας τις σημαντικές αλλαγές που έχουν συντελεσθεί στην οικογένεια και την αγορά εργασίας από τη δεκαετία του 2000.

Το Ενεργητικό Κοινωνικό Κράτος αποτελεί βασικό μηχανισμό προσαρμογής των πολιτικών κοινωνικής προστασίας σε εξωτερικές προκλήσεις και κινδύνους, η αντιμετώπιση των οποίων επιβάλλει συναινέσεις και συνέργειες μεταξύ του κράτους, της αγοράς και της κοινωνίας των πολιτών, εξυπηρετώντας επάλληλες προτεραιότητες οικονομικής ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής μέσω τεχνικών επιλεκτικότητας, ενεργοποίησης και καινοτομίας. Εάν και ένας από τους θεμελιώδεις στόχους του παραμένει η κοινωνική προστασία των ατόμων που αδυνατούν να εξασφαλίσουν αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης μέσω της αγοράς και της οικογένειας, εισάγει νέα δυναμικά εργαλεία που επιτρέπουν είτε την ορθολογική ένταξη/επανένταξη στην αγορά εργασίας, είτε τη στοχευμένη κάλυψη καταστάσεων ανάγκης με την αποτελεσματική χρήση των διαθέσιμων πόρων

Η συγκυρία της νομοθέτησης του σύγχρονου πλαισίου για την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, μέσα από το Ν 3852/10, αλλά και η αδιαμφισβήτητα αρνητική δημοσιονομική κατάσταση του κράτους, παρά τις δυσκολίες, μπορούν να δημιουργήσουν συνθήκες αυστηροποίησης και προτυποποίησης του αναπτυξιακού προγραμματισμού της χώρας σε όλα τα επίπεδα.

Η έλλειψη πόρων, η προγραμματική ανεπάρκεια στην τοπική κλίμακα και η απουσία ουσιαστικού ελέγχου των δαπανών έχουν δημιουργήσει ένα άκρως αρνητικό περιβάλλον για τη σύγχρονη τοπική αυτοδιοίκηση, που καλείται τώρα να σηκώσει το μεγάλο βάρος της μεταρρύθμισης, αλλά και της επανεκκίνησης της ελληνικής οικονομίας προωθώντας βιώσιμες τοπικές αναπτυξιακές πολιτικές.

Οι δημόσιες πολιτικές Κοινωνικής Ένταξης συνθέτουν - σε συνδυασμό με τις πολιτικές εκπαίδευσης, απασχόλησης και κοινωνικής ασφάλισης - βασικό πυλώνα του Ενεργητικού Κοινωνικού Κράτους, εξυπηρετώντας τρεις θεμελιώδεις λειτουργίες: κοινωνικές επενδύσεις, κοινωνική προστασία και σταθεροποίηση της οικονομίας. Επομένως, δεν έχουν μόνο άμεσες επιπτώσεις αλλά και μακροπρόθεσμες συνέπειες, προσφέροντας οικονομικά και κοινωνικά οφέλη με την πάροδο του χρόνου, ιδίως όσον αφορά τις προοπτικές απασχόλησης ή ενίσχυσης του εισοδήματος των ευπαθών ομάδων.

Ο Θεματικός Στόχος 9,  είναι προτεραιότητα της Ε.Ε. για την προγραμματική περίοδο 2014 – 2020 και σύμφωνα με τις δράσεις που περιγράφονται για υλοποίηση το αμέσως επόμενο διάστημα θα πρέπει να διασφαλιστεί ένα «ολοκληρωμένο πλαίσιο» κοινωνικής προστασίας και ενδυνάμωσης για τις ευπαθείς ομάδες και την άμβλυνση των παραγόντων που οδηγούν σε φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό, σημαντικά τμήματα του πληθυσμού.

Ο Δήμος Αγράφων στα πλαίσια αυτά κατέθεσε ένα ολοκληρωμένο Σχέδιο Κοινωνικής Πολιτικής και ευελπιστούμε το συντομότερο δυνατόν σε αξιολόγηση και έγκριση του Προγράμματος».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου