Πέμπτη, 24 Νοεμβρίου 2016

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για "προμήθεια σκαπτικού μηχανήματος με παρελκόμενα"

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια σκαπτικού μηχανήματος με τα παρελκόμενα.
Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για τα προμηθευόμενα είδη όπως αναφέρονται στο συνημμένο πρωτογενές αίτημα μέχρι την 25/11/2016.
Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
β. Φορολογική ενημερότητα
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)
δ. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016) ή υπεύθυνη δήλωση που να δηλώνουν ότι ισχύει η μη συνδρομή λόγων αποκλεισμού του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 και πλήρωσης των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 79 Ν.4412/2016

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ
 Το με αριθμ. πρωτ. 6502/23-09-2016 πρωτογενές αίτημα

Ο Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Αγράφων

Νικόλαος Τάκης
Π.Ε. Διοικητικού

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου